Sprawozdanie z działania Systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia  w roku akademickim 2017/18

Jednostka organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB
Kierunki studiów i liczba studentów:

W roku akademickim 2017/18 najwięcej studentów uczyło się języka angielskiego - 4759, niemieckiego – 595 (najczęściej jako drugiego języka) i rosyjskiego – 578 ( w tym również jako drugiego języka), łacińskiego – 249 (najczęściej jako języka fakultatywnego) i francuskiego – 26.

Lektorzy Studium prowadzili lektoraty z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego w ilości 120 godzin na studiach pierwszego stopnia i 30 lub 60 godzin na studiach drugiego stopniach. Na kierunkach stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, logistyka oraz ekonomia studenci studiów licencjackich uczęszczali na lektorat z dwóch języków, najczęściej był to j. angielski z rosyjskim lub język angielski z niemieckim.

Na studiach drugiego stopnia na niektórych kierunkach lektorzy SPNJO prowadzili także warsztaty j. specjalistycznego (30 godzin).

Na studiach niestacjonarnych studenci uczęszczali na lektorat języka w ilości 120 godzin. Wyjątkiem jest kierunek ekonomia, gdzie liczba godzin przeznaczona na jeden język jest mniejsza niż na studiach stacjonarnych. Z kierunków, na których obowiązywały dwa języki, tylko ekonomia i logistyka miały w ofercie studia niestacjonarne.

Na studiach trzeciego stopnia lektorzy SPNJO prowadzili lektorat j. angielskiego na kierunku chemia i ekonomia (20 godzin).

W bardzo niewielkim stopniu na UwB nauczany jest j. łaciński jako obowiązkowy.

 

  1. MONITOROWANIE STANDARDÓW AKADEMICKICH

Wymóg minimum kadrowego nie dotyczy Studium. Należy jednak podkreślić, że wszyscy pracownicy (32) posiadają odpowiednie wykształcenie w zakresie nauczania języków obcych. Dodatkowo 5 osób posiada tytuł doktora, 4 – ukończony drugi kierunek studiów, a 2 - studia podyplomowe.

Zajęcia dydaktyczna przydzielane są przez Kierowników Zespołów, przy czym staramy się uwzględniać doświadczenie zawodowe, zainteresowania i dodatkowe kwalifikacje pracowników. W roku akademickim 2017/18 lektoraty były prowadzone wyłącznie przez pracowników Studium.

Oceny działalności dydaktycznej pracowników dokonuje się na podstawie hospitacji i ankiet studenckich w USOSie oraz wypełnionego przez pracownika Arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego. Wyniki wspomnianej już w poprzednim sprawozdaniu ewaluacji ankiet studenckich oceniającej pracowników Studium za lata 2013/14-2016/17 w punktach dotyczących przygotowania pracowników do zajęć, klarowności wykładu i innowacyjności metod nauczania przedstawiono na I Ogólnouczelnianym Seminarium nt. Jakości Kształcenia UwB (6 listopada 2017).

Działalność dydaktyczna (w pojedynczych przypadkach także naukowa) pracowników jest przedmiotem zebrań Rady Studium, Komisji ds. jakości kształcenia językowego oraz corocznego posiedzenia uczelnianej Komisji ds. oceniania pracowników zatrudnionych poza wydziałami.

Lektorzy Studium (32 osoby) w roku 2017/18 podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez:

- pracę nad doktoratem (1 osoba),

- udział w VIII edycji anglojęzycznej Letniej Szkoły Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego i zdanie końcowych egzaminów (1 osoba)

- wyjazdy zagraniczne w ramach programu LLP Erasmus (3 osoby)

- udział w konferencjach (6 osób)

- udział w warsztatach (2 osoby)

- udział w szkoleniu na egzaminatora TELC B2 (1 osoba).

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Brak

 

  1. OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA

Zgodnie z zaleceniem USZJK z poprzedniego roku sformułowano i przyjęto dokument pt. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Językowego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku.

Jakość kształcenia językowego studentów UwB jest kontrolowana przez Kierownika Studium, jego Zastępcę, Kierowników Zespołów, Radę Studium oraz Komisję ds. jakości kształcenia językowego. Sylabusy oraz format testów semestralnych i egzaminów omawiane są na zebraniach Rady Studium oraz w Komisji ds. jakości kształcenia językowego. Sylabusy lektoratów są zamieszczone w USOSie na stronach poszczególnych wydziałów.

W ramach zajęć fakultatywnych SPNJO oferowało studentom wszystkich kierunków w roku 2017/18 bezpłatne zajęcia z j. niemieckiego (dla dwóch grup po 60 godzin), które sfinansowała firma CERI, należąca do Commerzbank AG. Natomiast bardzo mocne ograniczenie obowiązkowych godzin języka łacińskiego Studium starało się zrekompensować proponując dodatkowe kursy j. łacińskiego dla studentów prawa oraz dla studentów wszystkich kierunków.

Pracownicy SPNJO brali udział w projekcie Wydz. Filologicznego, Wydz. Historyczno-Socjologicznego i EiZ „Kuźnia kompetencji” prowadząc zajęcia przygotowujące studentów do egzaminu TELC oraz organizując sam egzamin. Również w ramach zajęć fakultatywnych przeprowadzono płatny kurs języka angielskiego dla studentów z Chin (60 godzin w semestrze letnim).

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Działania będą kontynuowane. Ze względu na wdrażaną od października 2018 Ustawę 2.0 należy ściśle współpracować z wydziałami, gdyż zdarza się, że przy wprowadzanych zmianach nie bierze się pod uwagę specyfiki kształcenia językowego.

 

  1. OCENA JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Jakość zajęć dydaktycznych jest monitorowana poprzez hospitację zajęć poszczególnych pracowników podlegających ocenie okresowej. W roku 2017/18 hospitowano zajęcia pięciu lektorów (z 32). Hospitowani zapoznali się z zaleceniami i oceną zajęć. Wszystkie oceny były pozytywne. Wyniki hospitacji wzięto pod uwagę przy ocenie okresowej.

Zajęcia lektoratowe są oceniane także przez studentów. Po zakończeniu zajęć studenci wypełniają ankiety w USOSie. Lektorzy mają wgląd w wyniki ankiet, natomiast Kierownik Studium każdorazowo zwraca się do dziekanów z prośbą o udostępnienie wyników ankiet.

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Podjęcie działań mających na celu zapewnienie Kierownikowi Studium i Komisji ds. jakości bezpośredniego dostępu do oceny zajęć lektoratowych w ankietach wydziałowych lub stworzenie w USOSie osobnej ankiety dla SPNJO.

 

  1. 4. MONITOROWANIE WARUNKÓW KSZTAŁCENIA I ORGANIZACJI STUDIÓW

W roku akademickim 2017/18 Studium funkcjonowało jeszcze w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. We wszystkich pomieszczeniach (sale ćwiczeniowe, pokoje lektorów) był dostęp do Internetu. Sale ćwiczeniowe (3) posiadały rzutniki. Wyposażenie w sprzęt (magnetofony, głośniki, laptopy, drukarki, kopiarka) było zadawalające.

Studium nie posiada własnej biblioteki, ale Biblioteka Główna, ewentualnie biblioteki wydziałowe czynią zakupy książek na potrzeby lektorów – bądź ze środków własnych, bądź z pieniędzy SPNJO. Księgozbiór jest stale aktualizowany.

W roku 2017/18 była kontynuowana rekrutacja do grup lektoratowych przez Internet. Obejmowała ona zarówno zajęcia obowiązkowe, jak i fakultatywne.

Studium posiada własną stronę internetową. Publikujemy na niej informacje dotyczące kształcenia językowego (Europejski system opisu kształcenia językowego), organizacji lektoratów, dyżurów pracowników, oferty zajęć fakultatywnych oraz sprawozdanie z działań na rzecz jakości nauczania. Sylabusy są zamieszczane na stronach wydziałów.

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Brak.

 

  1. OCENA MOBILNOŚCI STUDENTÓW

W ramach lektoratów przedstawia się ofertę stypendialną uniwersytetów i organizacji zajmujących się wymianą akademicką. Studenci, którzy uczestniczyli w programach wymiany, zwykle przygotowują prezentację o pobycie na zagranicznej uczelni czy o praktyce za granicą. Zajęcia językowe wspomagają mobilność studentów w ramach wymiany z uczelniami zagranicznymi bądź programów unijnych (Erasmus).

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Brak

 

  1. UZYSKIWANIE OPINII ABSOLWENTÓW UCZELNI O PRZEBIEGU ODBYTYCH STUDIÓW

Uzyskanie opinii absolwentów o lektoratach miało do tej pory charakter pośredni tj. przez uwzględnienie oceny zajęć z języka obcego przy ewaluacji przebiegu studiów przez absolwentów. W obowiązującej obecnie ankiecie brak jest symetrii pomiędzy pytaniami, tj. z jednej strony pytanie o cenę studiów, z drugiej zaś o ocenę jednego z przedmiotów. Poza tym w wypadku wypowiedzi negatywnych trudno o działania naprawcze ze względu na ogólnikowość oceny.

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Podjęcie współpracy z Biurem Karier – inne sformułowanie pytania o ocenę lektoratów. Uzyskanie środków zewnętrznych/ wewnętrznych dla zrealizowania projektu, w ramach którego byłaby możliwość bezpośredniego dotarcia do absolwentów i przeprowadzenia wywiadów pogłębionych.

 

  1. UZYSKIWANIE OPINII PRACODAWCÓW O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA ZATRUDNIANYCH ABSOLWENTÓW

Podobnie jak w punkcie 6 uzyskanie opinii pracodawców o przygotowaniu językowym absolwentów miało do tej pory charakter pośredni tj. przez uwzględnienie pytania o przygotowanie językowe absolwentów UwB w ankietach Biura Karier lub wydziałowych. Taka forma badań wzbudza analogiczne zastrzeżenia jak w punkcie 6: w wypadku wypowiedzi negatywnych trudno o działania naprawcze ze względu na ogólnikowość oceny.

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Podjęcie współpracy z Biurem Karier, wydziałami, własny projekt

 

  1. MONITOROWANIE PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

Zakładane efekty kształcenia językowego zawarte są w sposób szczegółowy w sylabusach przedmiotów. Nad osiągnięciem przez studentów zakładanych efektów kształcenia czuwali prowadzący zajęcia, którzy stosowali różne formy pozyskiwania ocen.

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Przegląd sylabusów pod kątem zakładanych efektów kształcenia językowego w kontekście wdrażanej obecnie reformy szkolnictwa wyższego.