Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

STYPENDIA DOKTORANCKIE I NAUKOWE


SYSTEMEM STYPENDIALNYM objęci będą wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora. Stypendium będzie wypłacane nie dłużej niż przez 4 lata.

Od 1 października 2019 roku doktoranci otrzymymują będą stypendia w następującej wysokości:

  • Minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2371,70 zł brutto (2104,64 zł netto), a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3083,21 zł brutto (2736,04 zł netto),
  • Minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 3653,70 zł brutto (3242,29 zł netto), a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4749,81 zł brutto (4214,98 zł netto).

Stypendia doktoranckie są nieopodatkowane, ale podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych.

 

Komunikat nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 października 2020r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Inne stypendia

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: pobierz wytyczne, albo Więcej informacji.

 

NCN - Planowany harmonogram konkursów w 2020 roku: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

NCBiR – Programy krajowe: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=21031&L=226

NCBiR - Program Lider: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Granty na badania: https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/stypendia/

NAWA - Programy dla naukowców: https://nawa.gov.pl/naukowcy

HORYZONT 2020: https://www.kpk.gov.pl/kariera-i-mobilnosc-rozwoj-kadry-i-kariery-naukowej/horyzont-2020-dla-magistrow-i-doktorantow

Stypendia pomostowe FEP: http://www.stypendia-pomostowe.pl

 


KONFERENCJE


 

 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne ogłasza III Międzynarodową Olimpiadę Geopolityczną, w której startować mogą wszyscy uczniowie, studenci, doktoranci, oraz absolwenci. Zakres treści, jak i reguły konkursu są dostępne na stronie internetowej: http://ptg.edu.pl/zgloszenia-i-regulamin/.

Termin zgłoszeń prowadzonych on-line to 30 kwietnia, może jednak ulec wydłużeniu ze względu na bieżącą sytuację epidemiczną. I etap konkursu również odbywa się przez e-mail, a niektórzy mogą być z niego zwolnieni (patrz: regulamin). W przypadku pytań, należy pisać na skrzynkę kontaktową PTG: ptg@ptg.edu.pl 

 

POBIERZ PLAKAT

 

Szanowni Państwo, 

z ogromną radością pragniemy zaprosić Doktorantów oraz Studentów ostatnich lat studiów magisterskich do udziału w interdyscyplinarnej doktoranckiej konferencji naukowej 'Doctoral Research Conference 2020. Share and Inspire'. Motto tegorocznej konferencji brzmi 'Join us: Communicate Science Internationally. Build Bridges, not Walls'.  

Zaproszenie kierujemy do młodych naukowców z Polski i zagranicy: humanistów, przedstawicieli nauk ścisłych, dziedzin artystycznych, ekonomicznych i innych do zaprezentowania wyników swoich badań i podzielenia się projektami badawczymi w interdyscyplinarnym środowisku. Konferencja odbywa się w języku angielskim. Oferujemy zróżnicowane formy ekspresji: REFERAT, FILM, PLAKAT, PANEL.  

Wydarzenie organizowane jest przez UPJPII w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2020 roku (czwartek-piątek) w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Zgłoszenia do 22 marca poprzez formularz rejestracyjny www.drc2020.upjp2.edu.pl Koszt udziału 80 zł. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Dodatkowe informacji na stronie www.drc2020.upjp2.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku
dr Anna Majdanik
w imieniu Komitetu Organizacyjnego DRC 2020
UPJP2 w Krakowie

POBIERZ ULOTKĘ

W imieniu Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów "Axis Mundi", działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwracam się z prośbą o przekazanie doktorantom i pracownikom naukowym Państwa Wydziału zaproszenia do udziału w naszej interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Szczegółowe informacje zamieszczam poniżej.

Z góry serdecznie dziękuję!
Z wyrazami szacunku,
Joanna Leszczyńska
Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów "Axis Mundi"
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

POBIERZ ZAPROSZENIE

Nadawca:

Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu <kongres@amu.edu.pl>

 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Zrównoważony rozwój w prowadzeniu działalności gospodarczej", która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2020 r. 

Wydarzenie organizowane jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Poznańskiego Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej tematyki wystąpień, terminu naboru abstraktów oraz kontakt do organizatorów znajdują się w załączonym dokumencie. 

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

--

Collegium Martineum, pok. 407
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
www.kongres.amu.edu.pl
kongres@amu.edu.pl

 

POBIERZ ZAPROSZENIE

Na prośbę Pani Dyrektor SDNS oraz Pani Agnieszki Gałeckiej-Golec - Kierownika Repozytorium UwB przesyłam zaproszenie na kilkugodzinne warsztaty z edycji Wikipedii w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji (1-7.03.2020), które planowane są w dniu 2.03.2020 r. 
Celem głównym jest edycja co najmniej dwóch artykułów na wybrany przez grupę (2-3 osoby) temat/tematy. W skład grupy mogą wejść zarówno studenci, doktoranci, jak i pracownicy naukowi.

Prosimy o szybką odpowiedź na adres: Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB) <rub@uwb.edu.pl> , aby można było ustalić szczegóły warsztatów.

 

 

 

 


WSPARCIE SOCJALNE


 

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczeniu podlega doktorant, który ukończył 26 rok życia oraz nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W przypadku, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, obowiązek zgłoszenia do go ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. Druk oświadczania doktoranta do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego - pobierz.

Domy studenta

Uniwersytet w Białymstoku oferuje doktorantom miejsca zakwaterowania w Domach Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 i nr 3 przy ul. Pogodnej 65. Cennik opłat w roku akademickim 2019/2020 - pobierz.


ORGANIZACJA DOKTORANCKIE


 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ


Rozkłady zajęć dostępne są systemie USOS-web - kliknij aby wejść.

Informacji udziela też Sekretariat SDNS.


DYŻURY DYREKTORA


 Dyrektor

 Dr hab.
 Ewa Gruszewska, prof. UwB

 poniedziałki

09.30-11.00

p. 233B
(budynek Wydziału Ekonomii i Finansów UwB)

 


MATERIAŁY DOKTORANTÓW


 Elektroniczne źródła informacji - prezentacja z dnia 18.10.2019 r.