Struktura
Współpraca międzynarodowa

 

Stypendia doktoranckie i naukowe

Systemem stypendialnym objęci będą wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora.

Stypendium będzie wypłacane nie dłużej niż przez 4 lata.

Od 1 października 2019 roku doktoranci otrzymywać będą stypendia w następującej wysokości:

  • minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2371,70 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3083,21 zł brutto,
  • minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 3653,70 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4749,81 zł brutto.

Stypendia doktoranckie będą nieopodatkowane, ale będą podlegały systemowi ubezpieczeń społecznych.

Komunikat Rektora w sprawie stypendiów doktoranckich w Szkołach Doktorskich


Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia w ramach NCN

Informacje o otwartym naborze znajdują się na stronie internetowej NAWA

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest Pan Piotr Serafin; e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl + 48 22 390 35 46

Osobą do kontaktu w sprawach komunikacji i promocji jest Pani Renata Czeladko; e-mail: renata.czeladko@nawa.gov.pl + 48 22 390 35 85


Konferencje

Konferencja "Nowe trendy w badaniach naukowych" - Więcej informacji

Konferencja "Analiza zagadnienia, analiza wyników - wystąpienie młodego naukowca" - Więcej informacji

IV Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat. Więcej informacji

VIII ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMIIWięcej informacji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania".  Więcej informacji

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2020. Więcej informacji

Interdyscyplinarna konferencja dla doktorantów i młodych naukowców Wschodnie Forum Nauki. Więcej informacji

Konferencja naukowa pt.: „III FORUM IDEI  MŁODYCH  NAUKOWCÓW.  INSPIRACJE  DLA  PROJEKTÓW INTERDYSCYPLINARNYCH”. Więcej informacji


Wsparcie socjalne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczeniu podlega doktorant, który ukończył 26 rok życia oraz nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W przypadku, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, obowiązek zgłoszenia do go ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

Druk oświadczania doktoranta do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego


Domy studenta 

Uniwersytet w Białymstoku oferuje doktorantom miejsca zakwaterowania w Domach Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 i nr 3 przy ul. Pogodnej 65. Więcej informacji w sekretariacie szkoły.


Harmonogram zajęć

Rozkłady zajęć będą dostępne w systemie USOS-web.  

Informacji udziela też Sekretariat SDNSiP.


Materiały doktorantów do pobrania

 

Karta zaliczenia zajęć specjalistycznych

Wniosek doktoranta o powołanie promotora

Zgoda i oświadczenie promotora

Zakres zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu

Indywidualny Plan Badawczy

Roczne Sprawozdanie Doktoranta

Śródokresowe Sprawozdanie Doktoranta

Elektroniczne źródła informacji – prezentacja

Oferta Horyzontu 2020 dla doktorantów

 


Organizacje Doktoranckie

 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów (kadencja 2020-2022)

Zadania:

- ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu,

- reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu,

- uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów,

- wybór przedstawicieli doktorantów do komisji powołanych przez organy Uniwersytetu,

- wybór członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów,

- uzgadnianie treści Regulaminu Szkół Doktorskich,

- udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Uniwersytetu oraz kołom naukowym,

- organizacja prac komisji stałych powołanych przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów,

- reprezentowanie Samorządu Doktorantów na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

 

Przedstawiciele RUSD:

mgr Przemysław Brzozowski - Przewodniczący

mgr Katarzyna Kowalik - Sekretarz

 

Kontakt:

rusd@uwb.edu.pl

Facebook: Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB: https://www.facebook.com/Rada-Uczelniana-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-UwB-419543974875833

 

 

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (kadencja 2020-2022)

 

Zadania:

- ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej,

- reprezentowanie doktorantów wobec władz Wydziału, Instytutu lub Szkoły Doktorskiej,

- wybór przedstawicieli do organów lub komisji Szkoły Doktorskiej,

- udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Szkoły Doktorskiej,  

- reprezentowanie Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów.

 

Przedstawiciele:

I rok:

mgr Damian Brzeziński - Przewodniczący

mgr Sandra Chmielewska - Wiceprzewodnicząca

II rok:

mgr Artsiom Kazlou

mgr inż. Tomasz Zalewski

 

Kontakt:

d.brzezinski@uwb.edu.pl

s.chmielewska@uwb.edu.pl    

a.kazlou@uwb.edu.pl 

tmkzlwsk@uwb.edu.pl

 

Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta UwB, stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa zakładowego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec władz podmiotu prowadzącego studia doktoranckie lub szkołę doktorską. Działania Rzecznika mają na celu, w szczególności: udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce; podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych; analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Rzecznik Praw Doktoranta UwB:

mgr Adriana Kuligowska

 

Kontakt:

a.kuligowska@uwb.edu.pl