Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Tryb i terminy składania wniosków o środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB

Minister właściwy do spraw nauki przyznaje środki finansowe na podstawie wniosku jednostki naukowej, a w przypadku zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a i 4 ustawy – również wniosku uczelni, zawierającego informacje, których szczegółowy zakres określa odpowiednio:
1) w przypadku ubiegania się o środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) w przypadku ubiegania się o środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki – załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) w przypadku ubiegania się o środki finansowe na działalność związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) w przypadku ubiegania się o środki finansowe na koszty restrukturyzacji – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Jednostka naukowa składa wniosek o przyznanie środków finansowych, o których mowa w pkt 1–3, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, na który mają być te środki przyznane. Wniosek o przyznanie środków finansowych, o których mowa w pkt 4, może być złożony przez jednostkę naukową w każdym czasie.

Wniosek jednostka naukowa składa w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), wskazanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra (OSF).

W terminach, o których mowa powyżej jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną odpowiednio w części A załączników nr 1, 2, 3 albo 4 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw nauki, albo w postaci papierowej.

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się jednostkę naukową lub uczelnię, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podane informacje pochodzą z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych.


Treść rozporządzenia.