Warunki finansowe podejmowanych studiów

 

Warunki finansowe studentów realizujących studia na zasadach obywateli polskich

Dotyczy studentów posiadajacych między innymi:  ważną Kartę Polaka, kartę stałego pobytu, status rezydenta długoternonowego UE
_____________________________________________________________________________________________
Warunkiem ubiegania się o stypendia:
stypendium socjalne

stypendium rektora dla najlepszych studentów

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

zapomogi

jest złożenie do 15 października 2018 roku wniosku o przyznanie stypendium. 

Wypełniony wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć do właściwej Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów

_____________________________________________________________________________________________
Stypendium socjalne

Wniosek do pobrania

Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

O stypendium socjalne może ubiegać sie student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem ubiegania sie o stypendium jest złożenie do Wydziałowej Komisji Stypendialnej na wydziale wniosku wraz z dokumentami o dochodach rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium - tj. za 2017 rok. Komisja na podstawie złożonych dokumentów wyliczy dochód przypadający na członka rodziny studenta. Jeżeli, wysokość wyliczonego dochodu będzie mieściła się w granicach dochodu ustalonego przez rektora uczelni na dany rok akademicki, student otrzyma decyzję o przyznaniu stypendium.

Ustalanie wysokości dochodu

Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów ustala wysokość dochodu rodziny studenta biorąc pod uwagę dochody osiągnięte przez:

1) Studenta,

2) Małżonka studenta, a także będące na studenta utrzymaniu lub na utrzymaniu małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) Rodziców studenta, opiekunów prawnych lub faktycznych i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

_______

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku gdy:

1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełni jedną z następujących przesłanek:

- ukończy 26 rok życia,

- pozostaje w związku małżeńskim,

- ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

- osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

- posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

- jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i roku bieżącym, nie jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Dochody z gospodarstwa

Jeżeli rodzice studenta prowadzą gospodarstwo rolne, dochód rodziny ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

W przypadku studentów studiów stacjonarnych, których dochód rodziny nie przekracza najniższego przedziału dochodowego ustalonego na dany rok akademicki przez rektora, mogą ubiegać się o  stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania  w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. Mogą również otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Wysokość miesięcznych stawek stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019

Przedziały dochodowe

Wysokość stypendium

I przedział do 500,99 zł

 500 zł

II przedział 501-600,99 zł

 400 zł

III przedział 601-700,99zł

 300 zł

IV przedział 701-800,00zł

 200 zł

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019
(przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 500,99 zł)

Tytuł zwiększenia stypendium

Wysokość stypendium

zamieszkiwanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenki 

 100 zł

zamieszkiwanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

 150 zł
(100 student+50 małżonek/dziecko)


Dochód uzyskany za granicą

Dokumenty potwierdzajace dochód rodziny studenta cudzoziemca (za 2017 rok), uzyskany za granicą, sporządzone w języku obcym, należy prztłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości RP na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA lub państwie członkowskiem OECD lub Konsula RP, właściwego dla państwa, na którego terytorium wydano zaświadczenie.

W przypadku gdy dochód członka rodziny studenta osiągany jest  poza granicami RP, dokonuje się jego przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku gdy członek rodziny studenta uzyska poza granicami RP dochód, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Tabela A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
euro - 1 EUR - 4,1709 zł
hrywna (Ukraina) - 1 UAH - 0,1236 zł
rubel (Rosja) - 1 RUB - 0,0604 zł

Tabela B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 2017 r.
rubel (Białoruś) - 1 BYN - 1,7908 zł

_____________________________________________________________________________________________
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
za średnią ocen lub
za osiągnięcia naukowe lub
za osiągnięcia artystyczne lub
za wysokie wyniki sportowe

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów, poprzedzający rok przyznania stypendium, wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zaliczył rok studiów poprzedzający rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium,
2) nie powtarzał roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium i nie miał wpisu warunkowego na wyżej wymienionym roku studiów.

- Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen  

Wniosek do pobrania

Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 24 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w BIałymstoku.
Spośród studentów, którzy złożyli wnioski o przyzanie stypendium odwoławcza komisja stypendialana ds. studntów wyłania studentów z najwyższą średnią ocen, stanowiących nie więcej niż 9% studentów danego kierunku studiów z zachowaniem następujących zasad:
jeżeli w wyniku wyliczenia 9% liczby studentów kierunku studiów otrzymujemy liczbę niecałkowitą, zaokrągla się
ją do liczby całkowitej z zachowaniem zasady, że liczba ta nie może być wyższa niż 9% liczby studentów kierunku,
jeżeli wśród osób z najwyższą średnią ocen ostatnie miejsce zajmują osoby, które uzyskały taką samą średnią ocen, a zaliczenie wszystkich tych osób do grupy studentów z najwyższą średnią spowodowałoby przekroczenie ustalonego limitu, do grupy studentów z najwyższą średnią ocen nie zalicza się żadnej z tych osób.

- Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe   

Wniosek do pobrania

Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

Za osiągnięcia naukowe uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uznaje się:

publikacje naukowe,

czynny udział w konferencjach naukowych,

nagrody i wyróżnienia uzyskane za prace naukowo-badawcze w konkursach,

udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez jednostkę uczelni macierzystej lub realizowanych w ramach współpracy z innymi ośrodkami akademickimi (naukowymi), w tym zagranicznymi,

aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych przez koło naukowe,

inne osiągnięcia naukowe.

- Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne
Wniosek do pobrania 
Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

Za osiągnięcia artystyczne uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uznaje się:
nagrody i wyróżnienia uzyskane indywidualnie i grupowo w konkursach, przeglądach, festiwalach o zasięgu:

międzynarodowym i krajowym,
regionalnym,

własny dorobek artystyczny prezentowany na forum regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym (podczas festiwali, koncertów, wystaw malarskich, wieczorów poetyckich, itp.),

udział w występach zespołu artystycznego reprezentującego Uniwersytet,

inne osiągnięcia artystyczne na szczeblu co najmniej regionalnym.

- Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe   

Wniosek do pobrania

Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO
Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uznaje się:

udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub zawodach tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych,

zajęcie w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski szkół wyższych lub zawodach tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych:

miejsca I – III 

miejsca IV - VI 

miejsca VII – X 

zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w innych zawodach sportowych o zasięgu co najmniej regionalnym jako członek reprezentacji Uniwersytetu,


Po ustaleniu punktacji uzyskanej przez wszystkich wnioskodawców ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia artystyczne oraz za wysokie wyniki sportowe odwoławcza komisja stypendialna ds. studentów wyłania grupę studentów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów (nie mniej jednak niż 40 pkt), stanowiącą nie więcej niż 1% studentów danego kierunku studiów z zachowaniem następujących zasad:

jeżeli w wyniku wyliczenia 1% liczby studentów kierunku studiów otrzymujemy liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją do liczby całkowitej z zachowaniem zasady, że liczba ta nie może być wyższa niż 1% liczby studentów kierunku,

jeżeli wśród osób z najwyższą liczbą punktów ostatnie miejsca zajmują osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a zaliczenie wszystkich tych osób do grupy studentów z najwyższą punktacją spowodowałoby przekroczenie ustalonego limitu, do grupy studentów z najwyższą liczbą punktów nie zalicza się żadnej z tych osób.

Wysokość miesięcznych stawek stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

za wysoką średnia ocen

Wysokość stypendium

do 4,749

 900 zł

4,75 - 5,00 

 1300 zł

za osiągnięcia naukowe / za osiągnięcia artystyczne / za wysokie wyniki sportowe

Wysokość stypendium

40-69,99 pkt

 900 zł

70-100 pkt

 1300 zł

_____________________________________________________________________________________________
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wniosek do pobrania

Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

 

Student zainteresowany ubieganiem się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych powinien złożyć do wydziałowej komisji stypendialnej wniosek o przyznanie stypendium, do którego należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnośprawności. Orzeczenia o stopniu nieopełnosprawności uzyskane w państwach trzecich (Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina) nie są uwzględnianie przy ubieganiu się o stypendium. O orzeczenie wystawione przez Powiatowy zespół mogą ubegać się studenci cudzoziemcy zamieszkujący na stałę lub posiadajacy zameldowanie czasowe na terenie Polski. W przypadku studentów cudzoziemców Uniwersytetu w Białymstoku zamieszkujących w domu studenta UwB i zameldowanych na pobyt czasowy, właściwym zespołem orzekającym o stopniu niepełnosprawności jest Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku. Warunkiem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest posiadanie zaświadczenia z urzędu gminy o fakcie zameldowania na terenie Polski oraz dokumentacja medyczna w języku polskim – w tym tłumaczenia z innego języka.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Waryńskiego 32A, 15-461 Białystok

Zaświadczenie o zameldowaniu, Urząd Miejski w Białymstoku, Referat Ewidencji Ludności, ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 15-085 Białystok Referat  

 

Należy pamiętać, że:

stypendium może być przyznawane nie dłużej niż na okres ważności przedstawianego orzeczenia,

wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności studenta,

w przypadku utraty ważności orzeczenia w trakcie trwania roku akademickiego, należy niezwłocznie dostarczyć do wydziałowej komisji stypendialnej nowy wniosek stypendialny wraz z aktualnym orzeczeniem wydanym przez właściwy organ. 

Wysokość miesięcznych stawek stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium

lekki

 350 zł

umiarkowany

 400 zł

znaczny

 450 zł


_____________________________________________________________________________________________
Zapomogi
Wniosek do pobrania
Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

Zapomogę student może otrzymać dwa razy w roku akademickim. Podstawą jej przyznania jest przyczyna losowa i przejściowo trudna sytuacja materialna spowodowana m.in.:

śmiercią członka najbliższej rodziny,

długotrwałą chorobą studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową,

innym zdarzeniem losowym powodującym pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.

Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna ds. studentów na podstawie uzasadnionego wniosku. Do wniosku powinieneś dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania przyczyny losowej wymienioej powyżej.

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi wynosim 1000 zł.

_____________________________________________________________________________________________
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim (2017/2018) wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia. Stypendium ministra może być przyznane studentowi, który w okresie studiów uzyskał:

1)     wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub

2)     wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Kryteria i dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia naukowe, umożliwiające ubieganie się o stypendium:

1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A, B lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,

Część A wykazu czasopism naukowych 
Część B wykazu czasopism naukowych
Część C wykazu czasopism naukowych


2)  znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,

3)  znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,

4) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny,

5) referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich,

6) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Warunki finansowe studentów realizujących studia na innych zasadach

 

Brak możliwości ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnejstypendia:

– rektora dla najlepszych studentów

– socjalne i zapomogi

– specjalne dla osób niepełnosprawnych

– ministra za wybitne osiągnięcia