Stypendia z funduszu pomocy materialnej – regulamin

  1. Stypendium socjalne.  Warunkiem uzyskania jest dochód na 1 osobę w rodzinie doktoranta nieprzekraczający określonej kwoty. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód doktoranta należy złożyć do dnia 15.10.2018 r. 
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2018 r. do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

  3. Stypendium dla najlepszych doktorantów - wniosek należy złożyć do dnia  15.10.2018 r. do kierownika studiów doktoranckich.

  4. Zapomoga - wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta można składać przez cały rok akademicki do kierownika studiów doktoranckich.

  5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – więcej informacji na stronie oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Doktoranckie.


Do wniosku o stypendium socjalne doktorant jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców [oświadczenie].


Komunikat nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019


Komunikat nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wysokości środków przyznanych poszczególnym jednostkom oraz wysokości rezerwy Rektora na stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019