STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

za średnią ocen

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi § 24 ust. 4 i 5  Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (regulamin dostępny w zakładce - przydatne dokumenty)

 

Spośród studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium odwoławcza komisja stypendialna ds. studentów wyłania studentów z najwyższą średnią ocen, stanowiących nie więcej niż 9% studentów danego kierunku studiów, z zachowaniem następujących zasad:
 
jeżeli w wyniku wyliczenia 9% liczby studentów kierunku studiów otrzymujemy liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją do liczby całkowitej z zachowaniem zasady, że liczba ta nie może być wyższa niż 9% liczby studentów kierunku, 

           

jeżeli wśród osób z najwyższą średnią ocen ostatnie miejsca zajmują osoby, które uzyskały taką samą średnią ocen, a zaliczenie wszystkich tych osób do grupy studentów z najwyższą średnią spowodowałoby przekroczenie ustalonego limitu, do grupy studentów z najwyższą średnią ocen nie zalicza się żadnej z tych osób.


za osiagnięcia naukowe
Za osiągnięcia naukowe uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uznaje się:
 

publikacje naukowe,

czynny udział w konferencjach naukowych,

nagrody i wyróżnienia uzyskane za prace naukowo-badawcze w konkursach,

udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez jednostkę uczelni macierzystej lub realizowanych w ramach współpracy z innymi ośrodkami akademickimi (naukowymi), w tym zagranicznymi,

aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych przez koło naukowe,

inne osiągnięcia naukowe.

Po ustaleniu punktacji uzyskanej przez wszystkich wnioskodawców odwoławcza komisja stypendialna ds. studentów wyłania grupę studentów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów (nie mniej jednak niż 40 pkt), stanowiącą nie więcej niż 1% studentów danego kierunku studiów z zachowaniem następujących zasad:
 

jeżeli w wyniku wyliczenia 1% liczby studentów kierunku studiów otrzymujemy liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją do liczby całkowitej z zachowaniem zasady, że liczba ta nie może być wyższa niż 1% liczby studentów kierunku,

jeżeli wśród osób z najwyższą liczbą punktów ostatnie miejsca zajmują osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a zaliczenie wszystkich tych osób do grupy studentów z najwyższą punktacją spowodowałoby przekroczenie ustalonego limitu, do grupy studentów z najwyższą liczbą punktów nie zalicza się żadnej z tych osób.

za osiagnięcia artystyczneZa osiągnięcia artystyczne uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uznaje się:


nagrody i wyróżnienia uzyskane indywidualnie i grupowo w konkursach, przeglądach, festiwalach o zasięgu:

międzynarodowym i krajowym,
regionalnym,


własny dorobek artystyczny prezentowany na forum regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym (podczas 
festiwali, koncertów, wystaw malarskich, wieczorów poetyckich, itp.),


udział w występach zespołu artystycznego reprezentującego Uniwersytet,


inne osiągnięcia artystyczne na szczeblu co najmniej regionalnym.

 

Po ustaleniu punktacji uzyskanej przez wszystkich wnioskodawców odwoławcza komisja stypendialna ds. studentów wyłania grupę studentów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów (nie mniej jednak niż 40 pkt), stanowiącą nie więcej niż 1% studentów danego kierunku studiów z zachowaniem następujących zasad:


jeżeli w wyniku wyliczenia 1% liczby studentów kierunku studiów otrzymujemy liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją do liczby całkowitej z zachowaniem zasady, że liczba ta nie może być wyższa niż 1% liczby studentów kierunku,


jeżeli wśród osób z najwyższą liczbą punktów ostatnie miejsca zajmują osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a zaliczenie wszystkich tych osób do grupy studentów z najwyższą punktacją spowodowałoby przekroczenie ustalonego limitu, do grupy studentów z najwyższą liczbą punktów nie zalicza się żadnej z tych osób.


za wysokie wyniki sportowe


Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uznaje się:

 

udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub zawodach tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych,

 

zajęcie w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski szkół wyższych lub zawodach tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych:

miejsca I – III 

miejsca IV - VI 

miejsca VII – X 

 

zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w innych zawodach sportowych o zasięgu co najmniej regionalnym jako członek reprezentacji Uniwersytetu,

 

Po ustaleniu punktacji uzyskanej przez wszystkich wnioskodawców wydziałowa komisja stypendialna ds. studentów wyłania grupę studentów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów (nie mniej jednak niż 40 pkt), stanowiącą nie więcej niż 1% studentów danego kierunku studiów z zachowaniem następujących zasad:

jeżeli w wyniku wyliczenia 1% liczby studentów kierunku studiów otrzymujemy liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją do liczby całkowitej z zachowaniem zasady, że liczba ta nie może być wyższa niż 1% liczby studentów kierunku,

 

jeżeli wśród osób z najwyższą liczbą punktów ostatnie miejsca zajmują osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a zaliczenie wszystkich tych osób do grupy studentów z najwyższą punktacją spowodowałoby przekroczenie ustalonego limitu, do grupy studentów z najwyższą liczbą punktów nie zalicza się żadnej z tych osób.