STYPENDIUM SOCJALNE

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebujesz pomocy możesz ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. To nic skomplikowanego, wystarczy, że złożysz do wydziałowej komisji stypendialnej na wydziale wniosek wraz z dokumentami o dochodach rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym ubiegasz się o stypendium. Komisja na podstawie złożonych dokumentów wyliczy dochód przypadający na członka Twojej rodziny. Jeżeli, wysokość wyliczonego dochodu będzie mieściła się w granicach dochodu ustalonego przez rektora uczelni na dany rok akademicki, otrzymasz decyzję o przyznaniu stypendium.    

 
Ustalanie wysokości dochodu

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów ustala wysokość dochodu Twojej rodziny biorąc pod uwagę dochody osiągnięte przez:

 

Ciebie,

Twojego małżonka, a także będące na Twoim utrzymaniu lub na utrzymaniu Twojego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,              

Twoich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Możesz ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku gdy:

 

nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnisz jedną z następujących przesłanek:

ukończyłeś 26 rok życia,

pozostajesz w związku małżeńskim,

masz na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

osiągnąłeś pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,lub

 
jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

posiadasz stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

Twój miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i roku bieżącym, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Dochody z gospodarstwa

Jeżeli Twoi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, dochód rodziny ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego.

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Jeżeli jesteś studentem studiów stacjonarnych, a dochód Twojej rodziny nie przekracza najniższego przedziału dochodowego ustalonego na dany rok akademicki przez rektora, możesz ubiegać się o  stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania  w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. Możesz również otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.