Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 33 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie, z którym  pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom Uniwersytetuw Białymstoku, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Decyzje w sprawie przyznania miejsc podejmuje dziekan właściwego wydziału.

 


Terminy składania wniosku na rok akademicki 2017/2018:

 

  • studenci kontynuujący studia składają na wydziale wypełniony wniosekw terminie do 30 czerwca.
  •  kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 25 września.