Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz pracowników w celach szkoleniowych (STT), lata akademickie 2017/2018/2019, projekt nr 2017-1-PL01-KA107-036890

Nauczyciele akademiccy uprawnionych wydziałów/instytutów Uniwersytetu w Białymstoku mogą wyjeżdżać do uczelni z krajów partnerskich, z którymi lider projektu (UwB) ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Indywidualny program nauczania podlega zatwierdzeniu przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Długość mobilności dydaktycznej wynosi 5 dni roboczych + 2 dni na podróż. W przypadku wyjazdów/przyjazdów w celach szkoleniowych, indywidualny program szkolenia musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Pracownik jest zobowiązany do odbycia 5 dni szkolenia + 2 dni na podróż.


Rekrutacja trwa od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limitu miejsc wyjazdowych w okresie rekrutacyjnym, na wakujące mobilności prowadzona jest rekrutacja ciągła.


Komplet dokumentów: formularz zgłoszeniowy oraz właściwy mobility agreement należy składać
w Dziale Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B pok. 11, tel. 85 745 70 19.

Rekrutację na mobilności przyjazdowe prowadzą uczelnie partnerskie.