Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach naukowych, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,
 • pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie (przygotowany według wzoru),
 • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  • kserokopia strony tytułowej monografii, spisu treści i strony redakcyjnej, kserokopia strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej i rozdziału lub kserokopia strony tytułowej czasopisma artykułu i spisu treści,
  • zaświadczenia (certyfikaty) o czynnym udziale w konferencjach naukowych lub seminariach, podpisane przez organizatora,
  • zaświadczenie o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR), podpisane przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim i lat jego realizacji,
  • zaświadczenie o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu naukowego, uczestniczeniu w szkole,
  • certyfikat uczestnictwa w warsztatach lub szkoleniach,
  • zaświadczenie o działalności w studenckim kole naukowym podpisane przez jego opiekuna,
  • zaświadczenie o przyznanych przez MNiSW nagrodach lub stypendiach,
  • zaświadczenie o działalności popularyzującej naukę prowadzonej przez kandydata,
 • wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych w wypadku kandydata, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności i który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w postępowaniu konkursowym, wniosek taki należy żłożyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Jeżeli kandydat posiada oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w UwB o gotowości podjęcia się promotorstwa rozprawy doktorskiej, składa je wraz z pozostałymi dokumentami.
 2. Kandydaci cudzoziemcy składają dokumenty wymienione w pkt 1 i 2, w tym następujące dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem: dyplomy ukończenia studiów zalegalizowane lub opatrzone apostille wraz z suplementami, dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata
 3. Nie jest możliwe uzupełnienie dokumentacji po jej złożeniu.
 4. Kandydat, przystępując do rozmowy kwalifikacyjnej, jest zobowiązany do przedstawienia komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Kandydat rekomendowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej oświadczenia, że:
  • będzie doktorantem tylko w szkole doktorskiej, do której został przyjęty,
  • posiada stopień/nie posiada stopnia doktora oraz zobowiązuje się do zwrotu pobranego stypendium doktoranckiego w przypadku zatajenia informacji o posiadanym stopniu doktora,
  • nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).