ZAPOMOGI

Zapomogę możesz otrzymać dwa razy w roku akademickim. Podstawą jej przyznania jest przyczyna losowa i przejściowo trudna sytuacja materialna spowodowana m.in.:


śmiercią członka najbliższej rodziny,

długotrwałą chorobą studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową,

innym zdarzeniem losowym powodującym pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.

 

Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna ds. studentów na podstawie uzasadnionego wniosku.  Do wniosku powinieneś dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej.