WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na jeden wybrany kierunek studiów/specjalność wynosi 85 zł. Opłata obejmuje wszystkie wybrane
w ramach jednego kierunku studiów/specjalności formy studiów (studia stacjonarne/studia niestacjonarne).

Wysokość opłaty wniesionej przez kandydata rejestrującego się na więcej niż jeden kierunek/specjalność stanowi iloczyn opłaty, o której mowa w ust. 1 i liczby wybranych kierunków/specjalności.

Kandydat wnosi opłatę na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdego kandydata przez system IRK nie później niż:

1)    do dnia zamknięcia rejestracji kandydatów – w przypadku kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego,

2)    do dnia zamknięcia rejestracji kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego.

Kandydat może złożyć pisemny wniosek o zwrot opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia w przypadku:

1)    nieważnej rejestracji (brak wymaganych danych lub wniesienie opłaty po terminie określonym odpowiednio dla każdego kierunku studiów w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów),

2)    rejestracji na mniej kierunków/specjalności niż wynika to z opłaty wniesionej na konto IRK,

3)    usprawiedliwionej (na piśmie) nieobecności na egzaminie wstępnym,

4)    nieuruchomienia przez uczelnię kierunku studiów/specjalności, na który została wniesiona opłata.

Kandydat może złożyć pisemny wniosek o zwolnienie z opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Wnioski o zwolnienie z opłaty rozpatrywane są do ostatniego dnia rejestracji określonego odpowiednio dla każdego kierunku studiów Zarządzeniem  nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Decyzję o zwrocie/zwolnieniu z opłaty kandydata podejmuje Dziekan Wydziału. Koszty związane z przekazaniem zwrotu opłaty ponosi kandydat. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 koszty związane z przekazaniem zwrotu opłaty ponosi Wydział.

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) oraz studia podyplomowe ustalana jest przez Dziekana z zachowaniem zasady, że opłata ta nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów odpowiednio na studia doktoranckie/studia podyplomowe.

  

Studia stacjonarne dla osób z UE (w tym Polaków i posiadaczy Karty Polaka) są bezpłatne, zaś studia anglojęzyczne i niestacjonarne – płatne. Dla osób spoza UE płatne są wszystkie rodzaje studiów. Osoby z udokumentowanym polskim pochodzeniem są upoważnione do 30% zniżki od ceny obowiązującej obywateli spoza Unii Europejskiej.