Uniwersytet z misją


Uniwersytet w Białymstoku jest największą i najprężniej rozwijającą się uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce. Studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych uczą się w nowym kampusie, uznawanym za jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w kraju, wyróżnionym tytułem Podlaskiej Marki Roku 2014. 

Obecnie uczelnia kształci blisko 11 tysięcy studentów na ponad 30 kierunkach. Potwierdzeniem jakości zajęć dydaktycznych na UwB jest fakt, że większość kierunków uzyskało pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a kierunek prawo - wyróżniającą. W 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało mu tytuł „Najlepszy kierunek studiów”. Wydział Prawa od lat jest w czołówce rankingów szkół, kształcących w tej dyscyplinie. Z kolei Wydział Ekonomii i Zarządzania, jako jedna z pierwszych jednostek akademickich, wdrożył System Zarządzania Jakością w zakresie kształcenia studentów, badań naukowych oraz działalności ekspercko-badawczej.

Uniwersytet w Białymstoku przygotował ofertę studiów w językach obcych skierowaną do kandydatów z zagranicy, ale mogą z niej też korzystać obywatele RP.  Studia w języku rosyjskim oferowane są na kierunkach: pedagogika, europeistyka, informatyka i filologia rosyjska. W języku angielskim można studiować: ochronę środowiska, międzynarodowe stosunki gospodarcze, fizykę medyczną, informatykę, pedagogikę, europeistykę i filologię angielską.

Pięć wydziałów UwB: Prawa, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Historyczno-Socjologiczny oraz Biologiczno-Chemiczny prowadzi studia doktoranckie. Od roku 2016/2017 takie studia oferuje także Wydział Fizyki. Uniwersytet proponuje też bogatą ofertę specjalizacji na poszczególnych kierunków i ponad 100 rodzajów studiów podyplomowych

Strukturę uniwersytetu tworzy 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 800 nauczycieli akademickich. UwB posiada 11 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach: chemia, biologia, ekonomia, historia, prawo i fizyka.

UwB ma wiele osiągnięć naukowych, m.in. udział w 5., 6. i 7. Programie Ramowym, Horyzoncie2020, programach Comenius i Aspera oraz w programie DAPHNE III. Dzięki uczestnictwu w nich realizował projekty badawcze i dydaktyczne z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii, historii, socjologii oraz filologii. UwB prowadzi też badania w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM. Dwóch studentów UwB zdobyło tzw. „Diamentowy Grant” przyznawany przez MNiSW wyróżniającym się młodym badaczom. Ponad to na Uniwersytecie realizowany jest też program „Mobilność Plus”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki,  program TEAM.

Wielu pracowników naukowych i studentów może poszczycić się indywidualnymi nagrodami i sukcesami. Dwóch studentów UwB zdobyło Diamentowy Grant w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspierającym wybitnych polskich studentów.

Uniwersytet w Białymstoku podpisał ponad 60 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Uczestniczy też w europejskim programie edukacyjnym Erasmus, w ramach którego współpracuje z blisko 130 uczelniami partnerskimi z państw Unii Europejskiej, a także ze szkołami wyższymi w Turcji i Szwajcarii.

UwB zainicjował stworzenie międzynarodowego konsorcjum uczelni z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji pod nazwą Sieć Uniwersytetów Pogranicza. Współpraca obejmuje m.in. wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty i realizację projektów naukowych, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Uniwersytet prowadzi wiele projektów, których celem jest wspieranie regionu. Realizuje to głównie przez eksperckie opracowania, prowadzenie badań na rzecz rozwoju gospodarki, współpracę w przedsiębiorcami. Od 2014 r. działa Centrum Eksperckie UwB, którego zadaniem jest komercjalizowanie wiedzy, w tym wyników badań naukowych, prowadzonych na uniwersytecie. Spółka oferuje sporządzanie ekspertyz, opinii i tłumaczeń oraz wszelkiego rodzaju szkoleń jak też wykonywanie zleceń, zgłaszanych przez podmioty reprezentujące przedsiębiorców i instytucje administracji publicznej, wykraczające poza katalog uczelni.