Biuro Karier
Aktualności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU w roku akademickim 2020/2021

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznania świadczeń na rok akademicki 2020/2021 >>> Kliknij

  Link: Instrukcje rok akademicki 2020/2021 >>> Kliknij

Link: Regulaminy i instrukcje

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST

31 października - 30 listopada

REKRUTACJA

Na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Studentów zainteresowanych wyjazdem na

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Wrocławski

Zapraszamy do Działu Spraw Studenckich - Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studió

 

 Więcej informacji o programie >>> Kliknij

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja o kredytach studenckich na rok akademicki 2020/2021 

Zapoznaj się z informacjami w ulotce Pobierz plik: >>> Kliknij

 

Decyzja kredytowa:  

 - kwota kredytu 400 zł, 600 zł, 800 zł, 1.000 zł
 - płatny w miesięcznych tranaszach
 - na cały okres studiów  
 - spłata kredytu po dwóch latach od ukończenia studiów 
 - dochód na osobe w rodzinie nie może przekraczać 3.000 zł - do pozytywnej decyzji krdytowej

 

Więcej ważnych informacji o sytemie kredytów studenckich w Zakładce: Kredyt studencki: >>> Kliknij

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja w sprawie miejsc w domu studenta 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2020/2021 składany jest w systemie USOSweb

Terminy składania wniosku:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie do 10 sierpnia 2020,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie do 15 września 2020

Więcej informacji poniżej w Zakładce Dom Studenta

 

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb


Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących
przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku 
na rok akademicki 2020/2021 

______________________________________________________

 

Informacja w sprawie zajęć dydaktycznych

 

 

 

 

Zarządzenie nr 35
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Uniwersytecie w Białymstoku

Pobierz plik: Kliknij  


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

Link do strony ministerstawa : https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695)wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniulegitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.
Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi  wywołującemu chorobę COVID-19 rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego

 

1. Często myj ręce.
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania.
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

3. Zachowaj bezpieczną odległość.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

5. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

6. Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin.
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce. 

 Wersja dokumentu Word: Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi  wywołującemu chorobę COVID-19

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Santander Scholarships for MIT Professional Education’s Leading Digital Transformation - szkolenia online dla studentów i absolwentów

 

Grupa Santander, we współpracy z MIT Professional Education, uruchamia program stypendialny „Santander Scholarships for MIT Professional Education’sLeading Digital Transformation”,
dzięki któremu 2 500 studentów i absolwentów uczelni wyższych z 14 państw skorzysta ze specjalistycznych szkoleń online w zakresie transformacji cyfrowej.

Program jest realizowany w ramach inicjatywy Santander Universidades Termin naboru wniosków upływa 15 marca 2020 r. i jest dostępny pod linkiem: https://www.santander-grants.com/pl/program/becas-santander-for-mit-leading-digital-transformation

Notatka prasowa: plik word

W razie jakichkolwiek pytań związanych z programem zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: santander.universidades@santander.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-Uczelnia - czyli jaka jest jakość cyfrowej obsługi studenta na polskich uczelniach

3 edycja badań opinii studentów o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce

Drodzy Studenci!
w dniu 10 stycznia ruszyła 3. edycja badań opinii studentów o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce. Zachęcamy wszystkich studentów Uniwersytetu w Białymstoku do wzięcia udziału w badaniu i wyrażeniu swojej opinii.
Celem badania jest określenie poziom satysfakcji studentów z obecnie stosowanych e-rozwiązań oraz zweryfikować istnienie związku między jakością e-usług a reputacją uczelni. W minionym 2019 roku pozyskano PONAD 2500 OPINII. Mamy nadzieję, że autorom projektu badawczego z Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
w tegorocznej edycji uda się zachęcić jeszcze większą liczbę studentów. Im większa liczba uczestników z poszczególnych uczelni, tym większa możliwość przygotowania indywidualnego profilu oceny dla Państwa uczelni.

Czas wypełnienia ankiety to max 3 minuty. Dla wygody szablon przystosowano do wyświetlania na smartfonach.

Link do ankiety: bit.ly/eUczelnia2020

Badania eUczelnia2020.pngBadania eUczelnia2020.png~344 B  Pobierz


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UwB 
PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ

Szczegółowe informacje o zasadach rozliczania środków finansowych znajdują u zakładce "Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych" >>> Kliknij 

  

Dofinansowanie - Parlamentu Studenckiego / Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów / Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

I. Złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych

Do Parlamentu Studenckiego
Do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Do Rektora UwB

II. Dostarczenie zgłoszenia do akceptacji Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Działu Nauki   

Do pobrania: Druk_zgloszenie_konferencji

III. Konsultacja z Działem Spraw Studenckich – Sekcją Organizacji Studenckich i Toku Studiów w sprawie wykorzystania przyznanych środków  

Konsultacja w sprawie wydatkowanych środków musi odbyć się PRZED zakupem towarów bądź zamówieniem usługi.

IV. Rozliczenie wydarzenia

Formy wykorzystywania przyznanych środków finansowych poprzez: faktury przelewowe; faktury gotówkowe; zaliczka.
Rozliczenie faktury
Faktury do opłacenia przez UwB należy dostarczyć minimum 7 dni przed upływem terminu płatności.
Rozliczenie kosztów imprezy powinno być dostarczone Kwesturze przez organizatora w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia imprezy.
Rozliczenie zaliczki
Rozliczenie delegacji

Dofinansowanie - Dziekan 

  1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dostępne na Wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. Rozliczenie środków przyznanych przez Dziekana student rozlicza na Wydziale.

Zakładka "Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych" >>> Kliknij 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rusza kolejna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

Następna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb i przyjmowania dokumentów zostanie uruchomiona 

19 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 i potrwa do 22 listopada do godziny 14.30.


Okres na który świadczenie będzie przyznane uzależniony jest od spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania stypendium oraz od wysokości posiadanych środków na funduszu stypendialnym - zgodnie z § 15 ust.5 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

 

Link do strony: USUSweb.uwb.edu.pl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Harmonogram czynności dotyczący przyznania świadczeń na rok akademicki 2019/2020

 

Link: Regulaminy i instrukcje

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------