MIEJSCA W DOMU STUDENTA 


Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 33 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie, z którym pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom Uniwersytetu w Białymstoku, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Decyzje w sprawie przyznania miejsc podejmuje dziekan właściwego wydziału.

 

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2019/2020:

  • studenci kontynuujący studia składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 30 czerwca,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 25 września.

Kryteria przyznania miejsca w domu studenta:

  • miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny, potwierdzony dokumentami załączonymi do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta (szczegóły w dziekanacie wydziału/wydziałowej komisji stypendialnej ds. studentów),
  • odległość od miejsca zameldowania do uczelni w km.

 


Pliki do pobrania:


  

Kliknij: Przejście na stronę Domu Studenta