Format egzaminu z języka obcego dla doktorantów (obowiązujący na wszystkich wydziałach UwB z wyjątkiem Wydziału Prawa)

Wymagania: znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym, umiejętność przekazywania informacji, dyskusji, nawiązywania kontaktu, oraz umiejętność rozumienia tekstów specjalistycznych.

Przewidywany czas na przeprowadzenie egzaminu: 30 minut.

Egzamin składa się z dwóch części, z których wystawiana jest ocena łączna.

Część I – przedstawienie się kandydata (autoprezentacja)
Przewidywany czas: 5 minut

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności przestawienia się kandydata w kontekście prowadzonej pracy naukowo-badawczej oraz nawiązanie i podtrzymanie rozmowy w języku obcym.

Zagadnienia: działalność zakładu/katedry (działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna), w którym/której pracuje kandydat lub przebiegu studiów doktoranckich; dziedzina, w jakiej specjalizuje się kandydat, jego wkład w rozwój działalności zakładu, osiągnięcia naukowe i zawodowe, udział w konferencjach, programach i projektach; przyszłe plany zawodowe, naukowo-badawcze;

Część II – Prezentacja pracy doktorskiej
Przewidywany czas: 15-25 minut

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności prezentacji pracy doktorskiej w języku obcym, umiejętność dyskusji dotyczącej pracy doktorskiej oraz sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstów specjalistycznych.
Elementy prezentacji: temat pracy;rodzaj i wyniki badań, materiały źródłowe, w tym materiały w języku obcym;etapy powstawania pracy/ rozdziały pracy;metody i przedmiot badań;wnioski;możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy;tendencje, badania, osiągnięcia w danej dziedzinie w Polsce i/lub na świecie.Dyskusja, rozumienie tekstów specjalistycznych z zakresu pracy doktorskiej

Kandydat ma za zadanie:
 przedstawić w j. obcym temat tekstu (w formie opinii, polemiki, porównania do znanych kandydatowi praktyk w kraju lub zagranicą)

KATALOG ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH Z NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO DLA DOKTORANTÓW (obowiązujący na Wydziale Prawa UwB)

Egzamin składa się z trzech zadań egzaminacyjnych, z których wystawiana jest ocena łączna.

Zadanie I – przedstawienie się kandydata (autoprezentacja)
Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności przestawienia się kandydata w kontekście prowadzonej pracy naukowo-badawczej oraz nawiązanie i podtrzymanie rozmowy w języku obcym.
Przykładowe zagadnienia:
- działalność zakładu/katedry  (działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna), w którym/której pracuje kandydat lub przebiegu studiów doktoranckich;
- dziedzina, w jakiej specjalizuje się kandydat, jego wkład w rozwój działalności zakładu;
- osiągnięcia naukowe i zawodowe,     
- udział w konferencjach, programach i projektach;
- przyszłe plany zawodowe, naukowo-badawcze;

Zadanie II – Prezentacja pracy doktorskiej

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności prezentacji pracy doktorskiej w języku obcym oraz umiejętność dyskusji dotyczącej pracy doktorskiej.

Elementy prezentacji:
- temat pracy;
- rodzaj i wyniki badań, materiały źródłowe, w tym materiały w języku obcym;
- etapy powstawania pracy/ rozdziałów pracy;
- metody i przedmiot badań;
- wnioski;
- możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy;
- tendencje, badania, osiągnięcia w danej dziedzinie w Polsce i/lub na świecie.

Kandydat prezentuje swoją pracę doktorską z wykorzystaniem dostępnych pomocy technicznych i audiowizualnych. Po przedstawieniu pracy następuje udział w dyskusji/odpowiedzi na pytania egzaminatora.

Zadanie III – Czytanie i tłumaczenie tekstów specjalistycznych z zakresu pracy doktorskiej

Celem tego zadania egzaminacyjnego jest sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstów specjalistycznych z zakresu pracy doktorskiej. Zadaniem kandydata będzie przeczytanie i przetłumaczenie wybranego fragmentu oryginalnego tekstu z literatury fachowej.

UWAGI:
- Przewidywany czas na przeprowadzenie egzaminu: 30 minut (zadanie I – ok. 5 min; zadanie II – ok.15 min; zadanie III – ok.10 min)
- Do każdej części egzaminator może zadawać pytania związane z podanymi zagadnieniami.
- Temat pracy doktorskiej należy podać egzaminatorowi w ciągu dwóch dni od momentu  wyznaczenia terminu egzaminu z nowożytnego języka obcego.
- Tekst fachowy, związany z szeroko pojętą dziedziną pracy zawodowej kandydata, wybiera egzaminator. Objętość tekstu: jeden tekst 5-stronicowy lub 5 tekstów jednostronicowych (format A4)
- Podczas trwania egzaminu nie jest przewidziany czas na przygotowanie się kandydata.