Biuro Karier
Aktualności

 

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST

  

REKRUTACJA

Na semestr zimiowy oraz cały rok akademicki 2021/2022

Przewidziana jest od 1 do 10 września 2021

 

 

 

Uchwała KRUP z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie terminu rekrutacji na semestr zimowy r.ak. 2021/2022 oraz cały rok akademicki 2021/2022: 

"w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich podejmuje decyzję dotyczącą terminu rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2021/2022. Rekrutacja do Programu MOST na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2021/2022 zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 10 września 2021 roku. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 20 września 2021 roku."

  
Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
 to program wymiany studentów uniwersytetów polskich umożliwiający odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej przez studenta uczelni. Program oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Erasmus. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.


Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski

 


Uczelnie stowarzyszone z Uniwersytecką Komisją Kształcenia: 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

M_Poznan M_Warszawa M_Wrocaw
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski
Zarządzanie i prawo w biznesie - 2  Prawo - 6 limit miejsc Ekonomia I-go st. - 5 limit miejsc
Administracja - 1 limit miejsc Chemia I-go st. - 20 limit miejsc Prawo - 3 limit miejsc
  Filologia polska I-go st. - 2 limit miejsc Stosunki międzynarodowe - 3 limit miejsc

 

M_Gdansk M-Katowice_2 M_Krakow
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pedagogika I-go st. - 5 limit miejsc Fizyka I-go st. - 3 limit miejsc Historia I-go st. 2 limit miejsc
Informatyka I-go st. - 5 limit miejsc Kulturoznawstwo I-go st. - 2 limit miejsc Socjologia   – 10 limit miejsc
Biologia I-go st. - 5 limit miejsc Filolgia polska I-go st. - 2 limit miejsc Prawo - 10 limit miejsc

 

 
M_Toruń M_Łódź M_Lublin
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu     Uniwersytet Łódzki   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia I-go st. - 10 limit miejsc  Filologia angielska I-go st. -  4 limit miejsc Socjologia II-go st. - 5 limit miejsc
Praca socjalna I-go st. - 3 limit miejsc Logistyka I-go st. - 4 limit miejsc Matematyka w finansach I-go st. - 3 limit miejsc
Ekonomia I-go st. - 3 limit miejsc Ochrona środowiska I-go st. - 6 limit miejsc Historia I-go st. 2 limit miejsc
     

  

M_Bydgoszcz M_Warszawa_2 M_Olsztyn_2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego           w Bydgoszczy  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski         w Olsztynie
Biologia I-go st. - 4 limit miejsc Filologia polska I-go st. - 10 limit miejsc Stosunki międzynarodowe I-go st. - 5 limit miejsc
Praca socjalna I-go st. – 4 limit miejsc Filozofia I-go st. - 10 limit miejsc Filologia rosyjska I-go st. 5 limit miejsc
Socjologia I-go st. – 4  limit miejsc Prawo - 4 limit miejsc  
 
 
 
M_Kielce M_Lublin_2 M_Szczecin
Uniwersytet Jana Kochanowskiego   w Kielcach     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uniwersytet Szczeciński
Matematyka I-go st. - 4 limit miejsc Filologia romańska I-go st. - 3 limit miejsc Logistyka I-go st. – 2 limit miejsc
Zarządzanie I-go st. - 3 limit miejsc Kognitywistyka I-go st. - 2 limit miejsc Ekonomia I-go st. - 7 limit miejsc
Chemia I-go st. - 4 limit miejsc Socjologia I-go st. - 3 limit miejsc  Bezpieczeństwo narodowe I-go st. - 3 limit miejsc
   

(Podana powyżej liczba wolnych miejsc dotyczy wybranej oferty na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021, aktualna oferta na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 będzie dostępna od 31 października 2020 roku)

 

 

 

 

 

Program mobilności opiera się na prostym założeniu. Uniwersytety zgłaszają do międzyuczelnianej puli ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach. W ramach, tej puli studenci wszystkich uniwersytetów dokonują wyboru miejsca studiów - uczelni i kierunku studiów. Wszystkie uczelnie biorące udział w programie mają możliwość wysyłania i przyjmowania studentów.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych na macierzystym lub pokrewnym kierunku. Dokonanie wyboru długości studiów następuje przez studenta wraz z wyborem deklarowanej uczelni i kierunku studiów.


Wymagania

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student:
– jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu II semestru studiów
– studiów pierwszego stopnia po ukończeniu I semestru studiów
– studiów drugiego stopnia po ukończeniu I semestru studiów

Z aplikacji do programu mogą skorzystać będący również na II semestrze jednolitych studiów magisterskich – w przypadku podjęcia studiów w kolejnym roku akademickim oraz studenci będący na I semestrze studiów pierwszego lub drugiego stopnia – w przypadku podjęcia studiów w semestrze letnim.
Warunkiem koniecznym podjęcia studiów na innej uczelni jest zaliczenie przez studenta roku lub semestru poprzedzającego wyjazd w zależności okresu aplikacji, oraz uzgodnienie z dziekanem macierzystym Porozumienia o programie zajęć.


Procedura aplikacji

W ramach programu obowiązują dwa terminy, w których student może ubiegać się o wyjazd:
– „wiosenny” od 1 września do 10 września (umożliwia podjęcie studiów w całym kolejnym roku akademickim lub tylko semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego, od 1 października),
– „jesienny” od 31 października do 30 listopada (umożliwia podjęcie studiów tylko w semestrze letnim danego roku akademickiego, tzn. od lutego, dokładną datę określa organizacja roku akademickiego).
 
Oferta wolnych miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim 20 sierpnia i 31 października.
Podstawą ubiegania się o wyjazd w ramach MOSTu, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc na stronie https://irkmost.amu.edu.pl/pl/offer/2021Z/ oraz założenie konta rekrutacyjnego. Po wyborze uczelni i kierunku studiów/ specjalności należy wydrukować wniosek, uzyskać zgodę prodziekana na wyjazd. Zaakceptowany przez prodziekana wniosek należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich UwB, odpowiednio najpóźniej do 10 września lub do 5 grudnia. Rozdziałem wybranych miejsc zajmuje się Uniwersytecka Komisja Kształcenia w Poznaniu, która informuje uczelnie o podjętej decyzji do 20 września lub 31 grudnia.


Program studiów

Do chwili rozpoczęcia studiów na wybranym uniwersytecie, student zobowiązany jest uzgodnić „Porozumienie o programie zajęć”, oraz skontaktować się z osoba koordynującą Program MOST na wybranej uczelni. Realizacja studiów na wybranym Uniwersytecie rozpoczyna się zgodnie z obowiązującą na uczelni organizacją roku akademickiego. Podstawą odbywania studiów w ramach MOSTu jest realizowanie indywidualnego programu studiów, student ma możliwość wyboru przedmiotów w oparciu o program oferowany przez uniwersytet przyjmujący. Realizowane zajęcia nie powinny wykraczać poza przedmioty kierunku, specjalności, którą student wybrał. Student nie jest zobowiązany do uczestniczenia na uczelni przyjmującej w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, lecz dowolnego ich zestawienia odpowiadającemu jego zainteresowaniom lub potrzebom w oparciu o przedmioty obowiązkowe i fakultatywne dające zaliczenie roku na wydziale macierzystym.

Program studiów musi zapewniać uzyskanie min. 30 punktów ECTS za semestr i min. 60 punktów ECTS za rok. Realizacja określonych przedmiotów w ramach MOSTu wymaga zgody dziekana wydziałumacierzystego oraz przyjmującego.
Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody dziekana lub prodziekana wyrażonej w formie podpisu na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć.

Zaliczenie realizowanych przedmiotów

Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, odnotowując ten fakt w karcie egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna jest podstawą do wydania przez uczelnie przyjmującą "Karty okresowych osiągnięć".
„Karta okresowych osiągnięć” stanowi podstawę do zaliczenia realizowanych przedmiotów przez dziekana odpowiedniego wydziału uczelni macierzystej. Na podstawie „Karty okresowych osiągnięć” dziekanat uczelni macierzystej dokonuje stosownego wpisu do albumu studenta.
W przypadku pojawienia się różnic programowych a co za tym idzie nie możliwości zaliczenia roku studiów, brakujące punkty ECTS, przedmioty obowiązkowe lub fakultatywne, student może zaliczyć na macierzystym wydziale. Zaliczenie może odbyć się podczas sesji egzaminacyjnej lub w kolejnym semestrze.
Uzyskane zaliczenia w trakcie studiów w ramach Programu MOST są uwzględniane przy obliczaniu średniej z danego roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.

Rekrutacja krok po kroku

KROK 1 – Na stronie internetowej https://irkmost.amu.edu.pl/pl/offer/2021Z/ zapoznaj się z ofertą wolnych miejsc - od 20 sierpnia i 31 października
KROK 2 – Załóż konto rekrutacyjne podając niezbędne dane, zgodnie z procedurą - od 1 do 10 września lub od 31 października  do 30 listopada
KROK 3 – Wybierz uczelnie, kierunek jeżeli jest to konieczne również specjalność
KROK 4 – Wydrukuj wniosek i przedstaw go prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania
KROK 5 – Zaopiniowany wniosek dostarcz do Działu Spraw Studenckich - najpóźniej do 10 września lub odpowiednio do 30 listopada
KROK 6 – Oczekuj decyzji biura UKK w sprawie zakwalifikowania na studia na wybrany Uniwersytet - do 20 września lub do 31 grudnia
KROK 7 – Przedstaw „Porozumienie o programie zajęć” prodziekanowi wydziału macierzystego do zaakceptowania.
„Porozumienie o programie zajęć” student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego. 
Inne informacje

Uniwersytet przyjmujący w miarę możliwości powinien zapewnić studentowi miejsce w domu studenta – po uprzednim zgłoszeniu przez studenta takiej potrzeby.
W trakcie odbywania studiów w ramach MOSTu, student nie traci statusu studenta Uniwersytetu w Białymstoku. W związku z powyższym przysługuje mu prawo ubiegania się o wszelkie formy pomocy materialnej. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w dokumentach wydanych przez Uniwersytet w Białymstoku.
W przypadku uzyskania przez studenta zaliczenia warunkowego – roku poprzedzającego wyjazd, należy uzyskać dodatkową zgodę dziekana na podjęcie wymiany, przedmioty objęte zaliczeniem warunkowym realizowane są w trakcie wymiany na wydziale macierzystym.

Kontakt

Jacek Witkowski
Dział Spraw Studenckich 
ul. Świerkowa 20B
parter, pokój 16
tel.: 85 745 70 76
jacekw@uwb.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

Porozumienie o programie zajęć
Aneks do Porozumienia o programie zajęć
Karta okresowych osiągnięć

Regulamin uczestnictwa w programie

 


Ogólnopolska strona Programu Mobilności Studentów i Doktorantów

 FACEBOOK:  
https://www.facebook.com/programmost2000