Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwalił nowy statut i pozytywnie zaopiniował nową strukturę organizacyjną uczelni

Data wydarzenia 03-07-2019

Nowy statut uczelni zatwierdził na swoim ostatnim posiedzeniu (26.06.2019) Senat Uniwersytetu w Białymstoku. Senatorowie pozytywnie zaopiniowali też przedstawioną przez rektora propozycję nowej struktury UwB.

Zmiany były konieczne, ponieważ UwB, podobnie jak wszystkie pozostałe polskie uczelnie, musiał dopasować swoją organizację i zasady funkcjonowania do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października ubiegłego roku.

- Bardzo mnie cieszy, że prace nad przygotowaniem i uchwaleniem nowego statutu przebiegały na naszej uczelni niezwykle sprawnie i w dobrej atmosferze. Nie zmienia to faktu, że był to proces czasochłonny i pracochłonny. Dyskusję o kluczowych kwestiach, takich jak struktura uniwersytetu, podział kompetencji między poszczególnymi organami, czy organizacja szkół doktorskich, rozpoczęliśmy w gronie władz rektorskich i dziekańskich jeszcze w poprzednim roku akademickim. Gotowy projekt przedłożyliśmy wspólnocie uczelni na początku kwietnia br., otwierając jednocześnie etap konsultacji. Pracownicy, studenci i doktoranci przekazali około 90 stron uwag do projektu. Blisko 80% z nich uwzględniliśmy w przyjętym przez senatorów dokumencie – podsumowuje prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Nowy statut wejdzie w życie 1 października. Uniwersytet w Białymstoku powita rok akademicki 2019/2020 w zmienionej strukturze. W tej chwili uczelnia ma 9 wydziałów,  w tym jeden zamiejscowy – w Wilnie. Zgodnie z propozycją władz rektorskich pozytywnie zaopiniowaną przez Senat, od nowego roku akademickiego na UwB będzie 9 wydziałów, a ponadto 5 instytutów i filia w Wilnie. Nowa struktura zostanie wprowadzona zarządzeniem rektora.

- Nowa struktura ma ułatwić uczelni dobre przygotowanie się do najbliższej ewaluacji, która będzie przeprowadzana na nowych zasadach i będzie kluczowa dla naszej przyszłości – wyjaśnia prof. Robert Ciborowski. – Do tej pory były oceniane poszczególne jednostki, w naszym przypadku wydziały. Teraz ewaluowane będą dyscypliny naukowe reprezentowane na danej uczelni przez, mówiąc w pewnym uproszczeniu, odpowiednio liczną grupę naukowców. Chcieliśmy w jak największym stopniu powiązać organizację uniwersytetu z dyscyplinami, w jakich prowadzą badania nasi pracownicy, i które mogą być ewaluowane.

Nowe jednostki będą grupować badaczy z określonych dyscyplin. To, czy jednostka będzie wydziałem, czy instytutem, zależy od jej wielkości mierzonej liczbą osób, których dorobek będzie ewaluowany. Liczy się też liczba tzw. samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących daną dyscyplinę.

Zgodnie z propozycją władz uczelni powołane zostaną: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomii i Finansów, Wydział Filologiczny, Wydział Fizyki, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Matematyki, Wydział Nauk o Edukacji oraz Wydział Prawa, a także Instytut Filozofii, Instytut Informatyki, Instytut Socjologii, Instytut Studiów Kulturowych oraz Instytut Zarządzania.

- Z punktu widzenia naszych obecnych i przyszłych studentów te zmiany mają charakter jedynie formalny, nie spowodują żadnych istotnych modyfikacji w samym procesie kształcenia czy programach studiów – podkreśla rektor. - W kilku przypadkach zmienią się jednostki organizujące pracę dydaktyczną na danym kierunku. Zgodnie z ustawą musieliśmy bowiem na każdym kierunku wskazać tzw. dyscyplinę wiodącą, z której treści dominują w jego programie. Naturalną konsekwencją jest powierzenie prowadzenia poszczególnych kierunków studiów tym jednostkom, które prowadzą badania w owych wiodących dyscyplinach. 

Dla przykładu – studenci kulturoznawstwa do tej pory studiowali na Wydziale Filologicznym, teraz będą się uczyć w Instytucie Studiów Kulturowych, a studenci zarządzania – w Instytucie Zarządzania (do tej pory na Wydziale Ekonomii i Zarządzania). Z kolei dotychczasowy Wydział Pedagogiki i Psychologii nie zmienia zasadnioczo swojej wewnętrznej struktury, natomiast będzie się inaczej nazywał (Wydział Nauk o Edukacji).

- Wyjątkowa jest sytuacja Wydziału Filologicznego. Jako jedyny będzie się składał z kolegiów - Kolegium Językoznawstwa i Kolegium Literaturoznawstwa, bo są to wedle aktualnych przepisów odrębne dyscypliny naukowe i będą osobno ewaluowane. Jednak studia na kierunkach filologicznych będzie realizować wydział jako całość. Przyporządkowywanie ich kolegiom w naszej ocenie nie miałoby sensu, podobnie jak podzielenie wydziału na dwa niezależne instytuty, bo przecież studia filologiczne z natury rzeczy obejmują zarówno literaturoznawstwo, jak i językoznawstwo – tłumaczy prof. Robert Ciborowski.


Nowy statut jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku,

POBIERZ STATUT


Poniżej prezentujemy planowaną strukturę UwB wraz z kierunkami studiów przypisanymi jednostkom uczelni (zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością naukową i dydaktyczną).

Pobierz Struktura Uniwersytetu w Białymstoku