Relacja z konferencji naukowej „Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności”

Data wydarzenia 17-04-2019

11 i 12 kwietnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności”. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni dla prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się problematyką niepełnosprawności.

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym wielu naukowców z zagranicy (z USA, Belgii, Litwy, Białorusi, Rosji, Albanii i Kazachstanu). Szczególnie cenny okazał się udział naukowców z niepełnosprawnościami, którzy często dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami. Podczas konferencji poruszano zagadnienia zarówno filozoficzno-etyczne, jak też teoretyczno-prawne i praktyczne związane z różnymi aspektami niepełnosprawności. Obrady w sesji plenarnej zakończyła inspirująca i ożywiona dyskusja, którą kontynuowano w trzech sesjach równoległych prowadzonych w języku polskim i angielskim (również w drugim dniu konferencji).

Znaczące zainteresowanie wydarzeniem ze strony przedstawicieli świata akademickiego oraz praktyków z Polski i zagranicy dowiodło istnienia potrzeby prowadzenia rozważań i dyskusji w obszarze niepełnosprawności. Uczestnicy konferencji niejednokrotnie podkreślali także konieczność współdziałania różnych środowisk na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.


Organizatorami byli: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedra Prawa Administracyjnego, Zakład Teorii Prawa i Filozofii Prawa oraz Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, we współpracy z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami, przy wsparciu Sieci Naukowej „Wykluczenie społeczne-solidarność społeczna”, Koła Naukowego „INNOWACJA” i Koła Naukowego Teorii Społecznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także Fundacji Inicjatywa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja została objęta honorowym patronatem i wsparciem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.