WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Termin rekrutacji: 28.11.2018 r. – 14.12.2018 r. godz. 00.00.

Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:

  • statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (kierunki: Ekonomia; Zarządzanie; Ekonomiczno – Prawny) lub Wydziału Prawa (kierunki: Prawo; Administracja; Bezpieczeństwo Narodowe; Kryminologia);
  • osoba bierna zawodowo (osoba nie zarejestrowana jako bezrobotna oraz nie zatrudniona na umowę o pracę)
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2017/2018 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

Etapy rekrutacji:

  • etap I – w terminie 28.11.2018 r. – 14.12.2018 r. do godz. 00.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuznia.uwb.edu.pl/ oraz prześlą na adres email Koordynatora ze swojego Wydziału: Ekonomii i Zarządzania lub Prawa skan wydruku z USOS (np. karta przebiegu studiów) zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2017/2018 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
  • etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie 10-17.12.2018 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
  • etap III– w terminie 18–19.12. 2018 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Koordynatora z Wydziału Ekonomii i Zarządzania lub Wydziału Prawa w celu:

- złożenia: papierowej wersji Karty zgłoszeniowej (zostanie wysłana wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2017/2018 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem pracownika Dziekanatu,

 - wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie, które również zostaną wysłane mailowo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu. W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

 


Kontakt e-mail do Koordynatorów z poszczególnych Wydziałów:


Wydział Ekonomii i Zarządzania –  mgr Ewa Kuzionko – Ochrymiuk

kuznia_weiz@uwb.edu.pl

 Wydział Prawa – mgr Maria Cudowska

kuznia_wp@uwb.edu.pl 


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE