Biuro Karier
Aktualności

Stypendia studentów cudzoziemców

Studia rozpoczęte począwszy od roku akademickiego 2019/2020

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324. ust. 2 ustawy PSWiN

(kategorie poniżej)

Warunki fianansowe

– zwolnieni są z obowiązku wnoszenia opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim

– wnoszą opłaty, o których mowa w art. 79 ust. pkt 2 i 4 ustawy, tj.: powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, realizacją zajęć nieobjętych programem studiów

1) cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

3) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

3.1) cudzoziemcy, którym udzielono pobytu czasowego w celu połączenia się z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca:
– posiadającego zezwolenie na pobyt stały
– posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
– posiadającego statusu uchodźcy
– przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzieleniem               ochrony uzupełniającej
– co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego mu na okres pobytu nie krótszy niż rok
– przebywającego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca, który jest naukowcem, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – zatwierdzona w tym celu przez ministra nauki szkolnictwa wyższego
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemca posiadającego dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec” wydany przez inne państwo członkowskie UE dla obywateli państw trzecich

              – w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych

3.2) cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin

4) cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

6) posiadacz Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

7) cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki stypendialne studentów o których mowa w art. 324. ust. 2 ustawy PSWiN realizujących studia rozpoczęte począwszy od roku akademickiego 2019/2020

Możliwość ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:
– stypendium rektora (za średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe lub za osiągnięcia artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe)
– stypendium socjalne i zapomogi
– stypendium dla osób niepełnosprawnych
– stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Studenci cudzoziemcy o których mowa w art. 323. ust. 1 pkt 6 ustawy PSWiN przyjęci na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, studia rozpoczęte począwszy od roku akademickiego 2019/2020

Warunki finansowe

– wnoszenie opłaty za usługę edukacyjną o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy – kształceniem na studiach niestacjonarnych lub studiach stacjonarnych w języku polskim

– wnoszenie opłat o których mowa w art. 79 ust. pkt 2 i 4 ustawy, tj.: powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, realizacją zajęć nieobjętych programem studiów

Warunki stypendialne

Brak możliwości ubiegania się o stypendium socjalne

Możliwość ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:
– stypendium rektora (za średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe lub za osiągnięcia artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe)
– zapomoga
– stypendium dla osób niepełnosprawnych
– stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Studenci cudzoziemcy, stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 2 ustawy PSWiN

Warunki fianansowe

– zwonienie z obowiązku wnoszenia opłaty za usługę edukacyjną o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim,
– zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłaty o której mowa w art. 79 ust. pkt 2 tj.: powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
– wnoszenie opłaty o której mowa w art. 79 ust. pkt 4 ustawy, tj.: realizacja zajęć nieobjętych programem studiów

Warunki stypendialne

Brak możliwości ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:
–  socjalne
– stypendium rektora (za średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe lub za osiągnięcia artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe)
– zapomoga
– stypendium dla osób niepełnosprawnych
– stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w u.p.s.w.n. oraz związanych z realizacją programu UE Erasmus+ (po spełnieniu warunków o których mowa w u.p.s.w.n.)