STYPENDIA - STUDENCIRegulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 
Komunikat  nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie odpowiedniego zastosowania Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku, do doktorantów studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 


Komunikat  nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu dotyczącym przyznawania świadczeń na rok akademicki 2019/2020 

 

 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb

 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb


 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb


 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o stypendium rektora w systemie USOSweb

 

__________________________________________

 

Pobierz: Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym


Pobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych