Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Wyjazdy zagraniczne odbywają się na podstawie zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku, wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku oraz wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicę i wzoru wniosku rozliczenia kosztów podróży zagranicznej.


Zarządzenie Rektora


Załącznik nr 1 Wniosek o skierowanie za granicę


 Załącznik nr 2 Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej


Wniosek o udzielenie płatnego urlopu na okres powyżej 1 miesiąca

 

Wniosek o udzielenie płatnego urlopu na okres nieprzekraczający 1 miesiąca

 

ZASADY ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, PRACOWNIKÓW UwB,
DOKTORANTÓW 
ORAZ STUDENTÓWNowe zasady zakupu biletów lotniczych


Umowa Biacomex
 


Klauzula dotycząca przetwarzania danych osób delegowanych na podróże zagraniczne:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet
w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyjazdów zagranicznych oraz związanych z nimi rozliczeń finansowych i sprawozdawczości .
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyjazdu zagranicznego.
6. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom uprawnionym oraz podmiotom zewnętrznym (np. kancelariom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, biurom podróży), na podstawie i w zakresie określonym
w umowach pomiędzy Administratorem a tymi podmiotami.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 8 lat.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody do ich przetwarzania.
9. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – posiada Pani/Pan uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.