Biuro Karier
Aktualności

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIAStypendium ministra za znaczące osiągnięcia jest szczególnym wyróżnieniem cieszącym się dużym uznaniem środowiska akademickiego. Stypendium przyznawane jest studentom szczególne zaangażowanym w życie naukowe Polskich Uczelni, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe w trakcie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich.
 
O stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 może ubiegać się student, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (lub został przyjęty na studia drugiego stopnia). Stypendium ministra może być przyznane studentowi, który w okresie studiów wykazał się znaczącymi osiągnieciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportwymi.
 
_______________________________________________________________
 
Kryteria i dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium
 
Osiągnięcia naukowe, umożliwiające ubieganie się o stypendium:
1)  autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo
które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (aktualny wykaz wydawnictw znajduje się na stronie BIP MNiSW). Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie było ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (aktualny wykaz wydawnictw znajduje się na stronie BIP MNiSW). Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 
(w roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki , tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C
 
3) znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
4) autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
5) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskane znaczących osiągnięć, mogą być w szczególności:
A) strona monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,

B) oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa,”,,

C) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu, 

D) oświadczenia organizatora konferencji naukowej o wygłoszeniu referatu naukowego przez studenta lub programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
E) oświadczenie studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
F) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,”.
 
_______________________________________________________________
 
Kryteria i dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w sporcie
1) sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

2) rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów.
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć, mogą być w szczególności:
a)       oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego polski związek sportowy,
b)       oświadczenie Akademickiego Związku Sportowego.
 

_______________________________________________________________

 

 
Procedura ubiegania się - krok po kroku
część studenta
KROK 1. pobierz i wypełnij wniosek w wersji papierowej oraz elektronicznej - edytor tekstowy zapisany w formacie PDF, do wniosku w wersji papierowej skompletuj załączniki potwierdzające zamieszczone w nim osiągniecia i dołącz oświadczenia. 
 
Wniosek, w wersji papierowej: 
- wniosek,
- oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczna wniosku oraz wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska na strone ministerstwa,
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawarte we wniosku,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań w art. 93 ust. 1-3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie dotyczące RODO.
 
Wniosek, w wersji elektronicznej:
- wniosek w wersji elektronicznej (edytor tekstowy zapisany w formacie PDF),
- PDF oświadczenia o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczna wniosku oraz wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska na strone ministerstwa,
- PDF dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawarte we wniosku (jeden plik PDF),
- PDF oświadczenia o spełnieniu wymagań w art 93 ust. 1-3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- PDF oświadczenie dotyczące RODO.
Opis wniosku w wersji elektronicznej:
- wniosek (edytor tekstowy zapisany w formacie PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF” , bez polskich znaków),
- dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia naukowe, jako osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan (1c – wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię skan – załączniki PDF”),
- oświadczenia jako osobny plik PDF zawierający skany oświadczenia, z opisem (wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię skan – oświadczenie PDF”)
 
KROK 2. wniosek w wersji papierowej oraz elektronicznej złóż na wydziale do dnia 30 września - uwaga w zależności od jednostki, termin ten powinien uwzględniać dostarczenie wniosku odpowiednio wcześniej, tak aby mogł zostać ocenione przez radę danej jednostki.
 
część Uczelni
KROK 3. wniosek wraz z załączikami i oświadczniemi w wersji papierowej i elektronicznej przesyłany jest do Działu Spraw Studenckich
 
KROK 4. wniosek w formacie PDF uzyskuje podpis elektroniczny Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
 
KROK 5. wnioski opatrzone podpisem elektronicznym przekazywane są do MNISW najpóźniej do dnia 25 października
 
_______________________________________________________________
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
 

Oświadczenie o spełnieniu wymagań w art. 93 ust. 1-3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Oświadczenie dotyczące RODO
 
___________________________