Współpraca międzynarodowa


AKTUALNOŚCI


20-05-2022

DEMO DAY  #2

W 2021 roku na naszym Uniwersytecie rozpoczęliśmy realizację konsorcjalnego przedsięwzięcia trzech największych podlaskich uczelni i instytucji wsparcia biznesu: „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. W ramach projektu zespół Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii zaprasza na kolejne spotkanie naukowców poszukujących partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań.

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2022 roku w godzinach 9:00 – 12:30 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Żurawia 77).

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną projekty badawcze z Politechniki Białostockiej:

 • PIROLIZA 2.0 - dr inż. Izabela Zgłobicka, dr inż. Ewa Szatyłowicz, dr inż. Magdalena Joka,
 • FORCER - Innowacja z natury - dr Ewa Zapora,
 • LEKKIE KRUSZYWA Z RECYKLINGU BETONU - dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska,
 • TECHNOLOGIA PODWYŻSZENIA JAKOŚCI SADZY POPIROLITYCZNEJ - dr inż. Ewa Szatyłowicz, dr inż. Magdalena Joka-Yildiz.

Udział w wydarzeniu stanowi także niepowtarzalną okazję do wysłuchania prelekcji prof. Waldemara Priebe - profesora chemii medycznej w Katedrze Terapii Doświadczalnej na University of Texas specjalizującego się w badaniach związanych z chemią i biologią nowotworów w kontekście opracowania nowych terapii antynowotworowych, w tym nowatorskich leków guza mózgu.

Wystąpienie profesora Priebe będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi.


Wydarzenie jest otwarte dla całej społeczności akademickiej. Zapraszamy do uczestnictwa!


 


14-04-2022

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na szkolenie: „Relacje w procesie współpracy nauki i biznesu

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: instytut@iit.pb.bialystok.pl

Link do MS Teams: https://tiny.pl/92szt 

 

 

 


12-04-2022

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na szkolenie: „Myślenie modelem biznesowym - Model biznesowy Canvas”. 

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: instytut@iit.pb.bialystok.pl


07-04-2022

DEMO DAY  #1

Gość specjalny dr Agnieszka Czechowicz, specjalizująca się w obszarze transplantacji komórek macierzystych, Stanford University, USA.

W ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem  i uczelniami” w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 77 będą odbywały się spotkania naukowców, poszukujących partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań. Pierwszy z czterech Demo Day odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. w godzinach 9.00-12.30 podczas którego, cztery zespoły naukowe z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprezentują dotychczasowe sukcesy badawcze.

Będą to:

 • Produkt spożywczy do prewencji niedożywienia wśród ludzi starszych – dr hab. Anna Witkowska, mgr Karolina Kujawowicz,
 • Badania rozwojowe nad innowacyjnym systemem dostarczania leku na błonę śluzową jamy ustnej – dr Emilia Szymańska, dr Magdalena Knapp,
 • Repozycjonowanie znanego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego – potwierdzenie działania antyglikacyjnego i przeciwcukrzycowego w badaniach przedklinicznych na modelu zwierzęcym – dr Mateusz Maciejczyk,
 • Optymalizacja pozyskiwania preparatu pochodzącego z mezenchymalnych komórek macierzystych; ocena potencjału terapeutycznego w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych  - dr hab. Andrzej Eljaszewicz.

Udział w wydarzeniu stanowi także niepowtarzalną okazję do wysłuchania prelekcji dr Agnieszki Czechowicz, specjalizującej się w obszarze transplantacji komórek macierzystych, adiunkt na Wydziale Pediatrii, Hematologii, Onkologii, Transplantacji Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Stanford University, USA. Wystąpienie Pani dr będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi.

Wydarzenie jest otwarte dla całej społeczności akademickiej.

Zapraszamy do uczestnictwa

Zespół WOTT


24-03-2022

NCBiR ogłosiło drugi konkurs w programie strategicznym„Nowe technologie w zakresie energii” wspierającym osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. Budżet konkursu wynosi 393 mln zł. Finansowane będą przedsięwzięcia w ramach trzech obszarów tematycznych:

 • Energetyka solarna,
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych,
 • Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).

Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat drugiego konkursu w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii” znajdują się na stronie www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii-ii-konkurs


23-03-2022

Informacja o naborze wniosków do programu stypendialnego Fulbright STEM Impact Award 2022-23.

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nabór wniosków trwa do 27 maja 2022 r.

Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/


 

15-03-2022

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na szkolenie: „Tajniki komercjalizacji i współpracy z rynkiem”. 

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: instytut@iit.pb.bialystok.pl

 

 

 


14-01-2022

Hydrostrateg - Nowy Program Strategiczny NCBR

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
 • woda w mieście
 • żegluga śródlądowa

Pierwszy konkurs w ramach programu planowany jest pod koniec II kwartału 2022 r.
https://www.gov.pl/web/ncbr/nowy-program-strategiczny-ncbr


15-02-2022
NCBR zaprasza do wsparcia przygotowań mapy drogowej rozwoju zaawansowanych materiałów
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-zaprasza-do-wsparcia-przygotowan-mapy-drogowej-rozwoju-zaawansowanych-materialow


10-01-2022
Serdecznie zapraszamy społeczność akademicką, w szczególności osoby prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w kierunku współpracy z gospodarką. Spotkanie informacyjne Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku ma na celu prezentację dotychczasowej i bieżącej działalności oraz perspektyw możliwości wspierania naukowców UwB. Spotkanie odbędzie się w trybie online w środę 19 stycznia 2022 r. od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

Serdecznie zapraszamy do udziału
Zespół WOTT UwB


06-12-2021
Dwoje naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku podpisało we Wschodnim Ośrodku Transferu Technologii umowy na realizację innowacyjnych prac badawczo- rozwojowych w ramach ,,Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00).

W ramach partnerskiego przedsięwzięcia podlaskich uczelni wyższych oraz instytucji wsparcia biznesu dofinansowanie w wysokości po 110 tys. zł otrzymają Profesor dr hab. Beata Godlewska-

Żyłkiewicz na badania sposobu oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku oraz dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB ma prace w zakresie  zastosowania metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji.

Jak podkreśla dr Arkadiusz Niedźwiecki, koordynator projektu na UwB, przedsięwzięcia badawczo- rozwojowe, które będą realizowane na naszej Uczelni, zostały wyłonione w drodze dwuetapowego konkursu uwzględniającego m.in. zewnętrzną ocenę potencjału komercjalizacyjnego. Ich realizacja i wdrożenie w praktyce gospodarczej przyczyni się do aktywizacji współpracy Uniwersytetu z biznesem. Jesteśmy przekonani, iż w związku z planowaną kontynuacją ,,Pilotażowego projektu (...) współpracy w zakresie B+R (...)” również inni naukowcy UwB będą mogli sfinansować prace badawczo- rozwojowe mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Więcej informacji o projekcie


1-10-2021
WYNIKI II ETAPU OCENY w projekcie Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami 

W ramach konkursu  do II etapu oceny merytorycznej przeszło 7 projektów z Uniwersytetu w Białymstoku. Do dofinansowanie zostaną skierowane 2 wnioski na prace B+R z największą liczbą punktów i potencjałem do komercjalizacji.

Poniżej znajduje się lista prac, które zostały pozytywnie ocenione w II etapie oceny merytorycznej i tym samym uzyskają dofinansowanie w ramach projektu Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wyniki II etapu oceny


30-06-2021

Lista rankingowa projektów UwB po ocenie merytorycznej I stopnia
złożonych w ramach Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami
 

Lp.

Numer wniosku

Tytuł projektu B+R

Punktacja ostateczna

1.

7/UwB/2021

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji

25

2.

1/UwB/2021

Synteza 25-hydroksycholekalcyferolu (kalcyfediolu). Optymalizacje etapu 25-hydroksylacji

24

3.

4/UwB/2021

Sposób oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku

24

4.

6/UwB/2021

Ocena przeciwpróchniczej aktywności ekstraktu z liści sumaka octowca (Rhus typhina L.) w kierunku zgłoszenia patentowego i komercjalizacji wyników badań

23

5.

5/UwB/2021

Opracowanie półproduktu do produkcji włókniny zawierającej nanocząstki związków Cu o właściwościach grzybobójczych i wspierających zintegrowaną uprawę roślinną

22

6.

2/UwB/2021

IPAT – Investment Projects Assessment Tool

19

7.

3/UwB/2021

CYFROWE CENTRUM MEDIACJI ADMINISTRACYJNYCH

17

 


14-05-2021
Zakończyliśmy nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. Nabór wniosków był wspólny, odbył się w jednym czasie i na tych samych zasadach dla wszystkich partnerskich uczelni. Ocenę formalną przeprowadzoną przez Biura Obsługi Projektu na UwB/PB/UMB przeszło pozytywnie 36 wniosków. Z ramienia poszczególnych Uczelni liczba wniosków aplikacyjnych kształtuje się następująco: 

 Uniwersytet w Białymstoku- 7 wniosków

Politechnika Białostocka- 19 wniosków

Uniwersytet Medyczny- 10 wniosków

 Wszystkie Wnioski złożone przez wnioskodawców z Uniwersytetu w Białymstoku przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostaną skierowane do oceny merytorycznej I stopnia.


9-04-2021  

Uniwersytet w Białymstoku rozpoczyna realizację partnerskiego projektu ”Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Białostocka. W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

Politechnika Białostocka,

Uniwersytet w Białymstoku,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,

Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,

Klaster Obórki Metali,

Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji.

Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

Wybór i dofinansowanie realizacji co najmniej 10 prac badawczo-rozwojowych zgłoszonych przez środowisko akademickie PB/UMB/UwB,

Stworzenie platformy usług dla biznesu,

Organizacja wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami. 

Kto może uczestniczyć w naborze na realizację prac badawczo-rozwojowych?

Nabór jest dedykowany pracownikom naukowym Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prace badawczo – rozwojowe, będące przedmiotem naboru powinny dotyczyć 3-7 poziomu gotowości technologicznej (TRL). Wnioski aplikacyjne mogą być składane przez pracowników naukowych Uczelni:

jako samodzielny twórca/współtwórca lub autor/współautor wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, który samodzielnie występuje o wsparcie w ramach projektu, 

jako Zespół twórców/współtwórców lub autorzy/współautorzy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i jeśli dotyczy z pracowników technicznych, którzy wspólnie występują o wsparcie w ramach projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioski aplikacyjne, których przedmiotem są prace badawczo – rozwojowe, które mają potencjał rynkowy do komercjalizacji.

Jak się zgłosić do projektu?

Nabór będzie prowadzony wyłącznie w formule online. Należy przejść na wniosek aplikacyjny i wypełnić formularz.

Nabór (online) wniosków grantowych o realizację prac badawczo-rozwojowych rusza: 12.04.2021 roku i potrwa do 14.05.2021 r.

Finansowanie otrzymają projekty wyłonione przez ekspertów, spośród tematów zgłoszonych przez środowisko naukowe (PB,UMB,UwB), które będą zgodne z RIS3. Szczegółowe informacje, w tym „Regulamin naboru”, znajdują się na stronie internetowej projektu.

Kontakt: 

Koordynator Projektu na Uniwersytecie w Białymstoku: dr Arkadiusz Niedźwiecki – Pełnomocnik Rektora ds. Klastrów

Biuro Obsługi Projektu: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku,

 1. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, tel. 85 745 70 20, 745 71 06,

a.dobrzycka@uwb.edu.plmroszko@uwb.edu.pleborawska@uwb.edu.pl


5-11-2020

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy finansowanych z projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. 

 Maksymalna kwota dofinansowania: 60 000 PLN netto

 Czas trwania projektu zgodnie z regulaminem. Nabór wniosków prowadzimy w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

 Termin naboru wniosków: do 22.12.2020 r. przedłużony do 15.01.2021 r.

 Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych moga być:

 • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy UwB
 • pracownicy naukowi UwB zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
 • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UwB,

Wnioski należy składać do Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii w formie elektronicznej na adres wott@uwb.edu.pl oraz przesłać podpisane w formie papierowej.

Kontakt tel. 85 745 70 17, 85 745 70 20

 Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w konkursie II4.0

Wniosek projektowy

Raport końcowy

Więcej informacji odnośnie konkursu znajduje się na stronie http://ii40.instytutpb.com/